Reklamační řád

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně a včas uplatněna.

Povinnost překontrolování zboží

Každá zásilka je pojištěná, proto je kupující povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, kupující nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Místo a uplatnění reklamace

Reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě provozovaném na doméně www.uboruvek.cz lze uplatnit na adrese Havlíčkova 340/6, 75117 Horní Moštěnice. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží (reklamující je povinen prokázat oprávněnost nároku na vyřízení reklamace doložením data zakoupení zboží a jeho ceny),případně záruční list. K reklamovanému zboží je dále nutné sdělit podrobný popis reklamované závady.

O přijetí zboží k reklamaci se prodávající zavazuje informovat nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení.

Zboží lze reklamovat, jestliže:

 • bylo dodáno zboží s vadou (výrobní vady, vady materiální, nekompletnost..zejména: nefunkční rozprašovač, netěsnící uzávěry, ...)
 • bylo dodáno jiné než objednané zboží
Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

 • použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen
 • nesprávným skladováním výrobku,
 • běžným používáním výrobku,
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a pod.,
 • doručovatelem.
Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u prodávajícího. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží.

Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění výskytu závady. Případné prodlení, resp. další používání zboží může zapříčinit prohloubení závady, anebo znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne zakoupení zboží, případně ode dne převzetí zboží kupujícím od přepravce.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání, správné péči a údržbě může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem, svému určení a v závislosti na intenzitě jeho použití využíváno ke svému účelu.

Postup reklamace

 • Kupující neprodleně informuje prodávajícího o zjištění vadného stavu výrobku
 • Kupující zašle na adresu prodávajícího nebo osobně doručí na adresu (viz výše) vadné zboží, doručený doklad a podrobný popis reklamované závady
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí kupující
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží kupujícím zpět
 • V případě potřeby je možná požádat kupujícího o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů
 • Kupující bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, e-mailem nebo písemně ve stanovené lhůtě
 • Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách
Postup v případě odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li kupující od smlouvy dle § 1829, odst.1 zákona 89/2012 Sb., zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel § 1831, odst.1 zákona 89/2012 Sb.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (za předpokladu, že bylo spotřebitelem zboží vráceno), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu (náklady na dodání Českou poštou) § 1832, odst.1 a 2 zákona 89/2012 Sb. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel § 1832, odst.3 zákona 89/2012 Sb.

Peněžní prostředky budou vráceny buď v hotovosti (při osobním vrácení zboží), nebo převodem na bankovní účet kupujícího. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který chce peněžní prostředky zaslat.

Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má možnost do doby odeslání objednaného zboží svoji objednávku zrušit:

 • telefonicky (z telefonního čísla uvedeného v objednávce)
 • písemně (z e-mailové adresy uvedené v objednávce)
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce:

 • ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží § 1829, odst.1 zákona 89/2012 Sb.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno na korespondenční nebo e-mailovou adresu prodávajícího nebo doručeno osobně na adrese výše zmíněné.

Prodávající má možnost objednávku zrušit:

 • v případě, že objednané zboží je vyprodané
 • pokud kupující ve stanovené lhůtě neuhradí cenu za objednané zboží (v případě zvolení způsobu úhrady za zboží před dodáním)
 • pokud si kupující ve stanovené lhůtě zboží ve výdejním skladu prodávajícího nevyzvedne (platí při zvolení dopravy „Osobní převzetí zboží“)
 • pokud si zboží objedná kupující, který má vůči prodávajícímu dluh po splatnosti
 • pokud se jedná o kupujícího, který si opakovaně nepřebírá objednané zboží
Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837, zákona 89/2012 Sb., zejména pak v následujících případech:

 • při objednání zboží, které je vyráběné, nebo upravené na zakázku
 • dodané zboží podléhá rychlé zkáze
 • zboží bylo dodané v uzavřeném obalu a kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit
Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.6.2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.